Van toepassing vanaf 01/01/2021

 1. ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid

  Deze algemene verkoopsvoorwaarden (bekend als "AV") zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen die de Verkoper afsluit met niet-professionele kopers ("De Afnemers" of de Klant"), die de door de Verkoper te koop aangeboden producten (« de Producten ») wenst te verwerven via de website shop.transfilco.eu. De producten die op deze site aangeboden staan zijn de volgende:

  • Gereedschap
  • Tuinartikelen
  • Barbecue
  • Camping
  • Automotive
  • Elektriciteit
  • Verlichting
  • Insectenverdelgers
  • Afdekzeilen
  • Outdoor
  • Trapladders
  • Verwarming
  • Ventilatie/Climatise- ring
  • Storage

  De belangrijkste kenmerken van de Producten en namelijk de specificaties, afbeeldingen, afmetingen of capaciteit van de Producten zijn te vinden op de website shop.transfilco.eu. Het is aan de klant om hiervan kennis te nemen.

  De keuze en aankoop van een Product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

  Productaanbiedingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad, zoals aangegeven bij de bestelling.

  Deze AV zijn permanent beschikbaar op de site shop.transfilco.eu en hebben voorrang op alle andere documenten.

  De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze AV en deze te aanvaarden door het daartoe bestemde vakje aan te vinken vóór de uitvoering van de online bestelprocedure op de website shop.transfilco.eu.

  Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel worden de gegevens opgenomen in het computersysteem van de verkoper, als bewijs van alle met de klant gesloten transacties beschouwd.

  De contactgegevens van de verkoper zijn:

  SA TRANSFILCO NV

  Maatschappelijk kapitaal 84 000 euros

  Handelsregister NAMUR, nummer 879821114

  RUE DU BON DIEU DE PITIÉ, 1 - 5070 FOSSES-LA-VILLE - BELGIQUE

  Mail : contact@transfilco.be

  Telefoon : +32 (0) 71 26 64 90

  BTW-nummer BE 0425 926 109

  De producten die op de website shop.transfilco.eu staan, worden in de volgende gebieden te koop aangeboden: FRANKRIJK, BENELUX, PORTUGAL, DUITSLAND..

  In het geval van een bestelling naar een ander land dan België wordt de Klant de importeur van het (de) betrokken product(en).

  Voor alle producten die buiten de Europese Unie en de Franse overzeese departementen en gebieden worden verzonden, wordt de prijs automatisch na aftrek van belastingen op de factuur berekend.

  Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen kunnen vereist worden. Deze zullen in rekening gebracht worden, en komen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant terecht.

 2. ARTIKEL 2 - Prijzen

  De Producten worden geleverd tegen de prijzen vermeld op de website shop.transfilco.eu, op het ogenblik waaarop de bestelling door de Verkoper wordt geplaatst.

  De prijzen worden in Euro's vermeld, zoned en met belastingen.

  De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die de verkoper op de website shop.transfilco.eu zou toestaan.

  Deze prijzen zijn vast en niet herzienbaar tijdens hun geldigheidsperiode, maar de Verkoper behoudt zich het recht voor om, buiten de geldigheidsperiode, de prijzen op elk moment te wijzigen.

  De prijzen zijn exclusief verwerkings-, verzend-, transport- en leveringskosten, die bovendien worden gefactureerd, onder de op de site aangegeven voorwaarden, en berekend vóór het plaatsen van de bestelling.

  De betaling die van de Klant wordt vereist, komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

  Bepaalde bestellingen kunnen worden onderworpen aan de opstelling van een vooraf aanvaarde prijsopgave.

  De door de verkoper opgestelde bestekken zijn geldig voor een periode van 1 maand na opstelling.

 3. ARTIKEL 3 – Bestellingen

  Het is aan de Klant om op de website shop.transfilco.eu de Producten te selecteren die hij wenst te bestellen, volgens de volgende voorwaarden:

  • De aanbiedingen van Producten zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, zolang de voorraad strekt.

  • De verkoop wordt pas als geldig beschouwd na afbetaling van de prijs. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.

  • Elke bestelling geplaatst op de site shop.transfilco.eu , vormt de afsluiting van een overeenkomst op afstand tussen de Klant en de Verkoper.

  • De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant waarmee een geschil over de betaling van een eerdere bestelling bestaat, te annuleren of te weigeren.

  • De Klant zal het verloop van zijn bestelling op de site kunnen volgen.

 4. ARTIKEL 3 Bis - Klantgebied - Account

  Om een bestelling te plaatsen, wordt de Klant uitgenodigd om een account aan te maken (persoonlijke ruimte).

  Om dit te doen, moet hij registreren door het formulier in te vullen dat hem zal worden aangeboden op het moment van zijn bestelling en verbindt zich ertoe om juiste en nauwkeurige informatie te verstrekken over zijn burgerlijke staat en zijn contactgegevens, met inbegrip van zijn e-mailadres.

  De Klant is verantwoordelijk voor het bijwerken van de verstrekte informatie. Er wordt hem aangegeven dat hij deze kan wijzigen door in te loggen op zijn account.

  Om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke ruimte en zijn bestelgeschiedenis moet de Klant inloggen aan de hand van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, die hem na zijn registratie worden meegedeeld en die strikt persoonlijk zijn. De Klant zal zich als zodanig onthouden van iedere vorm van openbaarmaking ervan. Anders blijft hij als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

  LDe Klant kan ook verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina op zijn persoonlijke ruimte te gaan of door een e-mail te sturen naar: sales@transfilco.be. Dit verzoek zal binnen een redelijke termijn uitgevoerd worden.

  In geval van niet-naleving van de Algemene Verkoops- en/of gebruiksvoorwaarden, zal de site shop.transfilco.eu de mogelijkheid hebben om de rekening van een klant op te schorten of zelfs te sluiten na een ingebrekestelling die elektronisch is verzonden en zonder gevolg is gebleven.

  Elke verwijdering van een account, om welke reden ook, zal resulteren in de volledige verwijdering van alle persoonlijke gegevens van de klant.

  Elke gebeurtenis resulterend uit een geval van overmacht met als gevolg een storing van de site of de server en onder voorbehoud van enige onderbreking of wijziging in geval van onderhoud, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper.

  Het aanmaken van het account impliceert de aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

 5. ARTIKEL 4 - Betalingsvoorwaarden

  Prijs te betalen per beveiligde betaalwijze, in overeenstemming met volgende bepalingen :

  • Betaling per bankkaart

  • Of betaling per bankoverschrijving op de bankrekening van de verkoper (waarvan de gegevens aan de Klant worden meegedeeld bij het plaatsen van de bestelling)

  De prijs is volledig en in één keer te betalen binnen 8 dagen na levering, zoals gedefinieerd in het Artikel "Leveringen" en zoals vermeld op de factuur die naar de Klant wordt gestuurd.

  Een voorschot gelijk aan 30% van de totale aankoopprijs van de bestelde Producten wordt vereist wanneer de Klant zijn bestelling plaatst.Cet acompte ne pourra en aucun cas être qualifié d'arrhes. Het saldo van de prijs is betaalbaar aan het einde van de hierboven aangegeven betalingsperiode en zoals aangegeven op de factuur die aan de Klant wordt overhandigd.

  De betalingsgegevens worden gecodeerd uitgewisseld dankzij het protocol bepaald door de erkende betalingsdienstaanbieder betrokken bij de bankverrichtingen die op de website shop.transfilco.eu uitgevoerd worden.

  De door de klant uitgevoerde betalingen worden pas als definitief beschouwd wanneer de verkoper de verschuldigde bedragen daadwerkelijk heeft geïnd. De Verkoper is niet verplicht om de door de Afnemer bestelde Producten te leveren indien de Afnemer de prijs niet volledig betaalt onder de hierboven aangegeven voorwaarden.

 6. ARTIKEL 5 - Leveringen

  De door de Klant bestelde Producten worden geleverd in Europees Frankrijk of in de volgende zone(s) : BENELUX, DUITSLAND, PORTUGAL.

  Leveringen vinden plaats binnen 5-7 werkdagen op het adres bepaald door de klant bij de bestelling op de website. De levering is de overdracht van het fysieke bezit of de controle over het Product aan de Klant. Behalve in bijzondere gevallen of wanneer één of meer Producten niet beschikbaar zijn, worden de bestelde Producten in één keer geleverd. De Verkoper verbindt zich ertoe zijn uiterste best te doen om de door de Klant bestelde producten binnen de hierboven vermelde termijnen te leveren.

  Indien de bestelde Producten niet binnen 96 uur na de indicatieve leveringsdatum geleverd zijn, om een andere reden dan overmacht of schuld van de Klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden geannuleerd, zoals bepaald in de artikelen L 216-2, L 216-3 en L 241-4 van het Wetboek van Consumentenzaken. De door de klant betaalde bedragen worden dan uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van beëindiging van het contract aan hem geretourneerd, met uitsluiting van enige vergoeding of inhouding.

  De leveringen worden uitgevoerd door een onafhankelijke vervoerder, op het adres dat de klant bij zijn bestelling opgegeven heeft, en waartoe de vervoerder gemakkelijk toegang heeft. Indien de Klant zelf beroep op een vervoerder van zijn keuze heeft doet, wordt de levering beschouwd als uitgevoerd zodra de producten besteld door de verkoper overhandigd zijn die aan de vervoerder die deze zonder voorbehoud heeft aanvaard. De klant erkent hiermee dat het de verantwoordelijkheid van de vervoerder is om de levering uit te voeren, en heeft geen garantieclaims tegen de verkoper in het geval van niet-levering van de vervoerde goederen.

  De Verkoper biedt ook gratis levering aan in een van zijn winkels die toegankelijk zijn via de volgende link of locaties:

  RUE DU BON DIEU DE PITIÉ, 1 FOSSES-LA-VILLE 5070 - BELGIQUE

  Bij een speciaal verzoek van de klant met betrekking tot de verpakkings- of transportvoorwaarden van de bestelde producten, behoorlijk schriftelijk aanvaard door de verkoper, worden de daaraan verbonden kosten onderworpen aan een specifieke aanvullende factuur, gebaseerd op een eerder schriftelijk door de klant aanvaard bestek.

  De Klant is verplicht de staat van de geleverde producten te controleren. Hij beschikt hiervoor op een periode van 48 uur vanaf de levering om vorderingen per MAIL in te dienen, vergezeld van alle relevante bewijsstukken (inclusief foto's). Na deze termijn en bij het niet naleven van deze formaliteiten worden de Producten als conform en vrij van enig zichtbaar gebrek beschouwd, en kan geen enkele claim geldig door de Verkoper worden aanvaard.

  De Verkoper zal zo snel mogelijk en op eigen kosten de geleverde Producten waarop conformiteitsgebreken, zichtbare of verborgen gebreken door de Klant behoorlijk bewezen zijn, terugbetalen of vervangen onder de voorwaarden van de artikelen L 217-4 en volgende van het Wetboek van Consumentenrecht en de voorwaarden van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

  De overdracht van de risico's van verlies en beschadiging die hieraan verbonden zijn, vindt pas plaats op het moment dat de Klant de Producten fysiek in bezit neemt. De Producten reizen dus op eigen risico van de Verkoper, behalve wanneer de Klant zelf de vervoerder heeft gekozen. In dat opzicht worden de risico's overgedragen op het moment dat de goederen aan de vervoerder worden overhandigd.

 7. ARTIKEL 6 - Eigendomsoverdracht

  De eigendomsoverdracht van de Producten van de Verkoper naar de Afnemer vindt pas plaats nadat de Afnemer de prijs volledig heeft betaald, ongeacht de leveringsdatum van deze Producten.

 8. ARTIKEL 7 - Herroepingsrecht

  Rekening houdend met de aarde van de verkochte goederen, is herroepingsrecht niet van toepassing op de bestellingen die de klant geplaatst heeft. Het contract wordt dus definitief afgesloten van zodra de bestelling door de klant wordt geplaatst volgens de voorwaarden die in deze AV vastgelegd zijn.

 9. ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid van de verkoper - Garanties

  De door de Verkoper geleverde Producten:

  • Vallen onder de wettelijke garantie van conformiteit, voor defecte, beschadigde producten of producten die niet overeenstemmen met de bestelling;

  • vallen onder de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaalfout, een ontwerp- of fabricagefout die van invloed is op de geleverde producten en deze ongeschikt maakt voor gebruik.

  Bepalingen met betrekking tot wettelijke garanties

  Artikel L217-4 van de consumentencode

  « De verkoper is verplicht de goederen te leveren in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste hem door het contract is toevertrouwd of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. »

  Artikel L217-5 van de consumentencode

  « De goederen zijn in overeenstemming met het contract:

  1. 1° Als ze geschikt zijn voor het gebruik dat normaal wordt verwacht van een soortgelijke eigenschap en, indien van toepassing:

   • indien zij overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten hebben die de verkoper in de vorm van een monster of model aan de koper heeft aangeboden;

   • indien zij de kwaliteiten hebben die een koper op grond van openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering, rechtmatig mag verwachten;

  2. 2° Of indien zij de kenmerken hebben die in overleg tussen de partijen bepaald zijn of geschikt zijn voor een door de koper gewenst, ter kennis van de verkoper gebracht en door deze laatste aanvaard gebruik. »

  Artikel L217-12 van de consumentencode

  « Acties die voortvloeien uit een gebrek aan overeenstemming verjaren na twee jaar vanaf de leveringsdatum van de goederen. »

  Artikel 1641 Burgerlijk Wetboek.

  « De verkoper is gebonden aan de garantie op grond van verborgen gebreken van het verkochte, die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij daarvan op de hoogte was geweest. »

  Artikel 1648 alinea 1- Burgerlijk Wetboek

  « De vordering als gevolg van een remmend gebrek moet door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingediend. »

  Artikel L217-16 van de consumentencode.

  « Wanneer de koper tijdens de looptijd van de commerciële garantie die hem bij de aankoop of de reparatie van roerende goederen werd verleend, de verkoper verzoekt om de gedekte goederen te repareren, wordt de resterende looptijd van de garantie met een periode van ten minste zeven dagen verlengd. Deze termijn loopt vanaf de datum van het verzoek om interventie van de koper, of vanaf de datum waarop de betrokken goederen ter beschikking voor reparatie werden gesteld, indien deze terbeschikkingstelling plaatsvindt na het verzoek om interventie. »

  Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Verkoper schriftelijk (per e-mail of per post) op de hoogte brengen van de niet-conformiteit van de Producten of van het bestaan van verborgen gebreken zodra deze ontdekt werden.

  De Verkoper zal Producten of onderdelen die onder de garantie vallen en die niet-conform of defect blijken te zijn, vergoeden, vervangen of laten repareren.

  De verzendkosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en de retourkosten worden vergoed tegen voorlegging van de kwitanties.

  Terugbetalingen, vervangingen of reparaties van Producten die als niet-conform of defect worden beschouwd, zullen zo snel mogelijk worden uitgevoerd en niet later dan 14 dagen na de ontdekking van het gebrek aan conformiteit of het latente gebrek door de Verkoper. Deze terugbetaling kan per bankoverschrijving of cheque uitgevoerd worden.

  De verkoper is niet aansprakelijk in onderstaande gevallen:

  • Het niet naleven van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd, hetgeen door de klant moet worden geverifieerd;

  • In geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de Klant, zoals bij normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht;

  • De foto's en afbeeldingen op de site zijn niet contractueel en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper.

  De garantie van de Verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van Producten die niet conform, of door een gebrek aangetast zijn.

 10. ARTIKEL 9 – Persoonlijke gegevens

  De Klant wordt geïnformeerd dat het inamelen van zijn persoonsgegevens noodzakelijk is voor de verkoop van de Producten door de Verkoper en de overdracht ervan aan derden, met het oog op de levering van de Producten. Deze persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst.

  1. 9.1 Inzameling van persoonlijke gegevens

   Volgende persoonlijke gegevens worden op de site shop.transfilco.eu ingezameld :

   Opening van de rekening

   Bij de opening van de klant- gebruikersrekening :

   Firmanaam, Naam, Voornaam, Adres, Mail, Telefoon en intracommunautaire BTW

   Betaling

   In het kader van de betaling van de Producten aangeboden op de site shop.transfilco.eu, zal deze de financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of de kredietkaart van de klant / gebruiker opslaan.

  2. 9.2 Gegevensontvangers van persoonlijke gegevens

   De persoonsgegevens worden door de Verkoper en zijn medecontractanten gebruikt voor de uitvoering van het contract en om de efficiëntie van de verkoop en de levering van de Producten te verzekeren.

   De categorie(ën) van medecontractanten is (zijn) :

   • Vervoersdienstverleners

   • Aanbieders betalingsinstellingen

  3. 9.3 Verantwoordelijk van de verwerking

   De verantwoordelijke van de verwerking van persoonlijke gegevens is de verkoper, in de zin van de Franse wet op de gegevensbescherming en vanaf 25 mei 2018 van Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de persoonlijke gegevens.

  4. 9.4 Beperkingen van de verwerking

   Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Klant worden zijn persoonsgegevens niet gebruikt voor reclame- of marketingdoeleinden.

  5. 9.5 Du Bewaartermijn van de gegevens

   De Verkoper zal de aldus verzamelde gegevens gedurende een periode van 5 jaar bewaren, die de duur van de toepasselijke contractuele verjaringstermijn van de wettelijke aansprakelijkheid dekt.

  6. 9.6 Veiligheid en vertrouwelijkheid

   De Verkoper implementeert organisatorische, technische, software en fysieke digitale veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Er dient echter te worden opgemerkt dat het internet geen volledig veilige omgeving is en dat de verkoper de veiligheid van de overdracht of de opslag van informatie op het internet niet kan garanderen.

  7. 9.7 Uitoefening van Klant- en gebruikersrechten

   In toepassing van de regels die van toepassing zijn op persoonlijke gegevens, hebben klanten en gebruikers van de website shop.transfilco.eu de volgende rechten :

   • Zij kunnen de gegevens die op hen betrekking hebben als volgt bijwerken of verwijderen: Hosting en serververbinding, intern

   • Zij kunnen hun account verwijderen door te schrijven naar het e-mailadres vermeld op Artikel 9.3 « Verantwoordelijk van de verwerking»

   • Zij kunnen hun recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens uitoefenen. door te schrijven naar het e-mailadres vermeld op Artikel 9.3 « Verantwoordelijk van de verwerking»

   • Indien de persoonlijke gegevens in het bezit van de Verkoper onjuist zijn, kunnen ze de bijwerking ervan verzoeken door te schrijven naar het e-mailadres vermeld op Artikel 9.3 « Verantwoordelijk van de verwerking»

   • In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de gegevens bescherming, kunnen ze de verwijdering verzoeken van hun persoonlijke gegevens, door te schrijven naar het e-mailadres vermeld op Artikel 9.3 « Verantwoordelijk van de verwerking»

   • Zij kunnen ook de overdraagbaarheid van de gegevens van de verkoper aan een andere dienstverlener vragen

   • Tot slot kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens door de verkoper.

  Deze rechten kunnen, zolang ze niet in strijd komen met het doel van de verwerking, worden uitgeoefend door een verzoek per brief of e-mail te sturen naar het Verantwoordelijk van de verwerking, waarvan de contactgegevens hierboven vermeld staan.

  De Verantwoordelijke van de verwerking moet een antwoord geven binnen een maximumtermijn van één maand.

  In geval van weigering om het verzoek van de klant in te willigen, moet dit met een motivering worden gestaafd.

  De opdrachtgever wordt erop gewezen dat hij in geval van weigering een klacht bij de CNIL mag indienen. (3 place de Fontenoy, 75007 PARIS) of de zaak doorverwijzen naar een gerechtelijke instantie.

  De Klant kan gevraagd worden een vakje aan te vinken waarin hij akkoord gaat met het ontvangen van informatieve en publicitaire e-mails van de Verkoper. Hij heeft altijd de mogelijkheid om zijn overeenkomst op elk moment in te trekken door contact op te nemen met de Verkoper (contactgegevens hierboven) of door de uitschrijvingslink te volgen.

 11. ARTIKEL 10 - Intellectuele Eigendom

  De inhoud van de site shop.transfilco.eu is eigendom van de Verkoper en zijn partners en wordt beschermd door de Franse en internationale wetten op het gebied van intellectuele eigendom. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een misdrijf van namaak zijn.

 12. ARTIKEL 11 - Toepasselijk recht - Taal

  De huidige VA en de daaruit voortvloeiende verrichtingen worden beheerd door, en zijn onderworpen aan het Belgische en Franse rechten. Deze VA zijn geschreven in de Franse taal. In geval van vertaling in één of meerdere vreemde talen, zal enkel de Franse tekst als authentiek beschouwd worden in geval van betwisting.

 13. ARTIKEL 12 - Geschillen

  Voor elke claim kunt u contact opnemen met de klantendienst op het post- of e-mailadres van de verkoper, zoals aangegeven in ARTIKEL 1 van deze voorwaarden.

  Bij geschillen kan de klant in ieder geval beroep doen op de klassieke bemiddeling, op bestaande sectorale bemiddelingsinstanties of nog een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode (bv. bemiddeling).

  In dit geval is de aangewezen bemiddelaar : De rechtbank van Fosses-La-Ville

  De Klant wordt er tevens op gewezen dat hij ook gebruik kan maken van het : Online Dispute Resolution (OLR) platform

  Alle geschillen waarvoor de koop- en verkooptransacties die in toepassing van deze AV worden gesloten en die geen aanleiding zouden hebben gegeven tot een minnelijke schikking tussen de verkoper of door bemiddeling, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gemene recht.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password